زمانی که آپارتمانی ساخته می شود؛ همه قطعات آن به صورت مشاع می‌باشد برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ نمود لازم است مشخصات هر یک از واحد ها، قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ و انباری و قسمت مشاعات مشخص گردد به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌گردد و مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند صورت مجلس تفکیکی گفته می‌شود.

تفکیک به چه معناست؟

تفکیک یعنی تقسیم یک مال غیرمنقول اعم از مشاع یا غیر مشاع، به دو یا چند قطعه یا حصه مجزا با مشخصات معین می باشد.صورت مجلس تفکیکی آپارتمان؛ سندی صادرشده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک بوده که نشان دهنده مشخصات بخش های تفکیک شده آپارتمان است و در گرفتن سند رسمی، کاربرد دارد.
مدارک هویتی متقاضی و گواهی پایان کار، از جمله مدارک لازم برای دریافت این صورت مجلس بوده و نحوه اخذ آن نیز با درخواست این سند از اداره ثبت، امکان پذیر است.

منظور از صورت مجلس تفکیکی چیست؟ 

صورت‌مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آن‌ها و شماره‌گذاری آن‌ها می‌پردازد بدون اینکه به مالکیت خصوصی واحدها اشاره کند. صورت‌مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان و توسط ثبت‌ اسناد و املاک تهیه می‌شود. مفهوم تفکیک با وجود نزدیکی با مفاهیم تقسیم و افراز، با آن‌ها تفاوت دارد چون‌ که در افراز باید حالت اشاعه وجود داشته باشد و این موضوع از ارکان اصلی دعوی افراز است اما در تفکیک وجود حالت اشاعه ضروری نمی‌باشد.

تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟

در افراز تعداد مالکین مشاع باید بیش از دو نفر باشد ولی در تفکیک ممکن است شخصی که مالک تمام شش‌ دانگ یک ملک است، آن را به قطعات متعددی که قانونا مقدور باشد تفکیک کند.
در تفکیک اگر مالکین بیش از یک نفر باشند؛ جهت تنظیم تقسیم‌نامه، صورت‌مجلس تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال می‌کنند و سپس آن‌ها به اداره ثبت تحویل می‌دهند تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه یابد. درصورتی‌که ملک فقط دارای یک مالک باشد، صورت‌ مجلس تفکیکی برای چاپ سند مالکیت به دفتر املاک ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است درصورتی‌که قبل از تفکیک، تمام ملک متعلق به یک نفر بوده باشد، کل قطعات نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای مالکین متعدد باشد؛ مثلاً سه مالک و هرکدام دارای سهم دو دانگ از کل شش‌ دانگ، تمامی قطعات و واحدهای تفکیک‌شده به نسبت دو دانگ متعلق به هر یک از شرکا خواهد بود. به این صورت که هر سه مالک در تمامی قطعات سهم دارد و هیچ‌ کدام دارای قطعه یا واحد مستقلی نخواهند بود.

روش انجام تفکیک نمودن واحدهای یک ساختمان به چه صورت است؟

 1. مراجعه کردن تقاضا کننده به دفترخانه و گرفتن درخواست تفکیکی و دادن آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه کرده باشد.
 2. دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و رجوع دادن به نماینده برای اقدام.
 3. ارسال نمودن درخواست تفکیکی به بایگانی برای پیوست پرونده و دادن آن به نماینده.
 4. بررسی کردن و تهیه کردن نامه برای ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عنداللزوم.
 5. امضاء نامه به وسیله مسئول مربوطه و صدور کردن آن.
 6. برگشت پرونده به بایگانی و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداری مراجعه متقاضی به ثبت بعد از گذشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت وصول نکردن پاسخ از شهرداری برای ادامه پروسه تفکیک.
 7. وصول نمودن جواب از شهرداری مربوط به نقشه تایید شده.
 8. دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین نمودن وقت مراجعه بعدی به وسیله مسئول مربوطه و خبر دادن آن به تقاضا کننده.
 9. ثبت نامه در دفتر اندیکاتور.
 10. ارسال سابقه ها به بایگانی برای ضبط تا مراجعه تقاضا کننده در روز مشخص شده.
 11. مراجعه تضا کننده در روز تعیین شده و ارسال نمودن سابقه ها به مسئول مربوطه برای تعیین نماینده و نقشه بردار.

صورت مجلس تفکیکی

کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان 

در قسمت قبل، توضیح دادیم که صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست و اشاره کردیم که مرجع صادر کننده آن، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می باشد.  کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، به شرح زیر است: اولین و مهم ترین کاربرد صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، هنگام صدور سند رسمی مالکیت، برای املاک مشاعی یا قطعات تفکیکی آپارتمان می باشد و بدون داشتن آن، این امر امکان پذیر نخواهد بود. از دیگر کاربردهای صورت مجلس تفکیکی، هنگامی است که افراد در املاک مشاعی قصد تنظیم یک تقسیم نامه را دارند، با داشتن صورت مجلس تفکیکی، انجام این امر، راحت تر خواهد بود.

سوالات متداول
 • صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست؟

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان سندی صادره از اداره ثبت بوده که مشخصات مربوط به قسمت های تفکیکی آپارتمان را مشخص می کند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

 • مدارک لازم برای دریافت صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چیست؟

مدارک هویتی درخواست کننده و گواهی پایان کار از جمله مدارک لازم برای دریافت صورت مجلس تفکیکی آپارتمان بوده که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

 • نحوه دریافت صورت مجلس تفکیکی آپارتمان چگونه است؟

نحوه دریافت صورت مجلس تفکیکی آپارتمان با دریافت نقشه تفکیکی از مرجع صالح و سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت تقاضای صدور آن از اداره ثبت می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.