الزام به تنظیم سند رسمی، مطابق محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد. وقتی صحبت از انتقال مالکیت یک ملک است دو نوع سند مطرح می شود؛ سند عادی و سند رسمی!
آنچه که طبق قانون مورد تایید قرار می گیرد، الزام به تنظیم سند ملک است. تنظیم سند رسمی ملک زمانی معنا پیدا می کند که از هر نوع جعل و مشکلات در امان باشد.
باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین گفته می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد. مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

 • مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد:
  1. خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند.
  2. خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.
 • مرحله دوم :در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

الزام به تنظیم سند رسمی

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی چیست؟

 1. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است.فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد.
 2. چرا که اولاً باید یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود .
 3. انجام تعهدات خواهان باید احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.
 4. وکیل می تواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
 5. وکیل می تواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
 6. دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.

دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک چه اقداماتی باید انجام دهد؟

 • اولین کاری که دادگاه در راستای تنظیم سند رسمی ملک باید انجام دهد صحبت انتقال مالکیت است. دادگاه در ابتدا احراز می کند که خوانده، مالک رسمی مال است.
 • دادگاه احراز می کند که خوانده می تواند اهلیت فروش مال را دارد.
 • نوبت به خواهان تعهدات مقرر در سند عادی است.
 • دادگاه باید احراز کند که هزینه برای تنظیم سند رسمی و کدام یک از طرفین باید پرداخت کنند.